Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Regulamin komentowania

Regulamin komentowania w Serwisie MagazynOpolski.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin komentowania w Serwisie MagazynOpolski.pl”
 2. Fundacja – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” z siedzibą w Opolu 45-839, przy ul. Technologicznej 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000799663, NIP: 7543237388, REGON: 384307198. Fundacja jest administratorem serwisu MagazynOpolski.pl
 3. Serwis MagazynOpolski.pl – serwis internetowy umożliwiaUżytkownikom publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć i filmów ich autorstwa oraz komentowanie i przeglądanie treści serwisu, prowadzony przez Fundację pod aktualnym adresem elektronicznym MagazynOpolski.pl

§ 2

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie MagazynOpolski.pl
 2. Dostęp do Serwisu MagazynOpolski.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie MagazynOpolski.pl posiadają wszyscy użytkownicy posiadający konto w serwisie MagazynOpolski.pl lub Facebook.com
 3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis MagazynOpolski.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania komentarzy od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie MagazynOposlki.pl lub Facebook.com.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach MagazynOpolski.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie MagazynOpolski.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.
 5. Serwis MagazynOpolski.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie.Fundacja nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie:
  • przekazów reklamowych
  • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 1. Umieszczanie na stronach Serwisu MagazynOpolski.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Fundację użytkowników, na określonych stronach serwisu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie MagazynOpolski.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 3. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie MagazynOpolski.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 4. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu MagazynOpolski.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie MagazynOpolski poprzez usunięcie konta użytkownika z Serwisu MagazynOpolski.pl lub wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
 5. Komentujący w Serwisie MagazynOpolski.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Fundację w wybranej przez Fundację formie.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu MagazynOpolski.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@magazynopolski.pl, lub listownie na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu”, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole.
 7. Fundacja będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.MagazynOpolski.pl
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Luty 2018 roku.
Do góry
Skip to content