Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Regulamin prowadzenia bloga

Regulamin prowadzenia bloga w Serwisie MagazynOpolski.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z Serwisu MagazynOpolskipl”, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez Fundację Serwisu MagazynOpolski.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie MagazynOpolski.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;
 • Fundacja – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” z siedzibą w Opolu 45-839, przy ul. Technologicznej 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000799663, NIP: 7543237388, REGON: 384307198. Fundajca jest administratorem serwisu MagazynOpolski.pl
 • Serwis MagazynOpolski.pl – serwis internetowy umożliwiaUżytkownikom publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć i filmów ich autorstwa oraz komentowanie i przeglądanie treści serwisu, prowadzony przez Fundację pod aktualnym adresem elektronicznym MagazynOpolski.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu MagazynOpolski.pl;
 • Blog – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie MagazynOpolski.pl umożliwiający dokonywanie wpisów udostępnianie tesktów, zdjęć filmów i komentarzy w Serwisie MagazynOpolski.pl
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 • Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2

 • Regulamin określa zasady realizacji przez Fundację na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu MagazynOpolski.pl, za pośrednictwem indywidualnego bloga.
 • W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w celu promowania Serwisu MagazynOpolski.pl i jego Użytkowników, Fundacja umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie MagazynOpolski.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3

 • Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich korzystających z serwisu MagazynOpolski.pl.
 • Użytkownik zakładjący indywidualne konto do prowadzenia bloga otrzymuje od Fundacji miejsce na serwerze serwisu MagazynOpolski.pl oraz oprogramowanie dzięki któremu zamieści i udostępni swoje autorskie materiały.
 • Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do bloga w Serwisie MagazynOpolski.pl przez podanie loginu i hasła dostępu.
 • Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z bloga przesyłane będą na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie Serwisu MagazynOpolski.pl. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.

§ 4

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu MagazynOpolski.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu MagazynOpolski.pl.
 • Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu w serwisie MagazynOpolski.pl dowolne, zgodne z Regulaminem, informacje o sobie, materiały autopromocyjne oraz linki.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi MagazynOpolski.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu MagazynOpolski.pl treści i materiałów wyłącznie dla osób pełnoletnich, szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatny, indywidualny blog w Serwisie MagazynOpolski.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
 • Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego materiały nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku,  a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie MagazynOpolski.pl.
 • Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie MagazynOpolski.pl materiałów (tekstów, filmów, zdjęć i komentarzy) przyznaje on nieodpłatnie Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 2 powyżej, zbywalne prawo do:
  1. powielania takich treści,
  2. zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie MagazynOpolski.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Fundacja zdecydowała się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,
 • dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej serwisu MagazynOpolski.pl w celach promocyjnych i marketingowych.
 • Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu MagazynOpolski.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
  2. usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
  3. blokowania dostępu do Serwisu MagazynOpolski.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
  4. podjęcia wszelkich innych środków, jakie Fundacja uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

 § 6

 • Fundacja ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu MagazynOpolski.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie MagazynOpolski.pl przez Użytkowników.
 • Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu MagazynOpolski.pl.
 • Użytkownik na stronach Serwisu MagazynOpolski.pl nie może prowadzić działalności reklamowej lub marketingowej, która ma na celu promowanie towarów lub usług lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

§ 7

 1. Fundacja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu MagazynOpolski.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Fundacja nie gwarantuje że Serwis MagazynOpolski.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów i zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu MagazynOpolski.pl.
 3. Fundacja może wprowadzić w Serwisie MagazynOpolski.pl dodatkowe odpłatne usługi oraz wprowadzić odpłatność dotychczasowych bezpłatnych usług po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika z jednomiesięcznym okresem wyprzedzenia.

 § 8

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu MagazynOpolski.pl będą przetwarzane przez Fundację, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu MagazynOpolski.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 9

 • Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu MagazynOpolski.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@MagazynOpolski.pl lub listownie na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu”, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole z dospiskiem „MagazynOpolski”.
 • Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej;
  2. przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
 • Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Fundacja powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu MagazynOpolski.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu MagazynOpolski.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie MagazynOpolski.pl
 4. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
 6. Regulamin obowiązuje od 01 Luty 2018 roku.
Do góry
Skip to content