Połącz się z nami

Magazyn Opolski

Zasiłki pogrzebowe w regionie. Opolski ZUS podsumował 2022 r.

źródło: https://pixabay.com/pl/photos/cmentarz-groby-cmentarz-kultury-2246071/

NEWS

Zasiłki pogrzebowe w regionie. Opolski ZUS podsumował 2022 r.

Opolski ZUS podsumował liczbę wypłaconych zasiłków pogrzebowych w ubiegłym roku. W ostatnich kilku latach ilość wypłacanych zasiłków pogrzebowych na Opolszczyźnie wyraźnie rosła. Jak było w regionie w 2022 r.?

W 2021 r. opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił prawie 11,7 tys. zasiłków pogrzebowych. Łączna wypłata tego świadczenia sięgnęła 43,8 mln zł. W skali ostatnich kilku lat to właśnie ten rok był w regionie rekordowy. Pod względem zgłoszonych i wypłaconych zasiłków pokrywających refundujących koszty pochówku.

– W 2022 roku wypłaciliśmy o wiele mniej zasiłków pogrzebowych w porównaniu do 2021 roku. Finalnie zrealizowaliśmy 10,3 tysięcy przelewów w ramach zasiłków pogrzebowych, a całkowity koszt tych świadczeń nieznacznie przekroczył 41,2 milionów złotych. Zdecydowana większość wypłaconych zasiłków pogrzebowych, bo przeszło 9 tysięcy została zrealizowana na podstawie wniosków po śmierci osoby, która była świadczeniobiorcą ZUS czyli emerytów i rencistów – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Sprawdził się przewidywany przez ZUS spadek wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego wobec ubiegłego roku. Zapowiedzą były dane za okres styczeń-sierpień 2022 r. Wówczas opolski ZUS porównał liczby w tej materii z wartościami z analogicznego okresu 2021 r. Już na tym etapie było widać różnicę. Między styczniem a sierpniem 2022 r. ZUS w regionie wypłacił 7364 zasiłki pogrzebowe na kwotę 29 milionów 492 tysięcy złotych. W porównaniu do tego samego czasu 2021 r. było widać spadek, bo wówczas opolski ZUS przyznał 7637 zasiłków pogrzebowych, a wypłacił w związku z tym 30 milionów 633 tysięcy złotych.

Maksymalnie 4 tysiące

Nominalna najwyższa kwota jaką ZUS może wypłacić w ramach zwrotu kosztów pogrzebu nie zmieniła się i wynosi 4 tys. zł. Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu. Żeby je otrzymać do ZUS musi wpłynąć wniosek o symbolu Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy. Jest on dostępny w każdej placówce ZUS lub na stronie internetowej ZUS. Jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w styczniu br. Wniosek jest również dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W jego ostatniej części znajdują się niezbędne informacje o tym gdzie i w jaki sposób skutecznie go złożyć.

Zasiłek pogrzebowy nie zawsze będzie wypłacony w tej samej wysokości. Kwota zależy od tego kto poniósł koszty pochówku. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł. Gdy koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub na przykład gmina. Wtedy zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak maksymalnie do 4 tys. zł. Te same zasady stosuje się gdy koszty pogrzebu pokryła inna osoba niż członek rodziny. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot. Zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Komu ZUS wypłaci

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą składać członkowie rodziny czyli współmałżonek, nawet jeśli pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Ponadto zwrot kosztów pochówku będzie się też należał jednostce samorządu terytorialnego czyli gminie lub powiatowi oraz pracodawcy bądź domowi pomocy społecznej, a nawet obcej zmarłemu osobie, jeśli wykaże koszty związane z pogrzebem.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, niezbędne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

  • była ubezpieczona w ZUS lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową,
  • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia,
  • pobierała świadczenie przedemerytalne bądź zasiłek przedemerytalny,
  • zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania.

Co jest kosztem

Zakres elementów, które podlegają refundacji w ramach zasiłku pogrzebowego nie jest precyzyjnie określony. Zakłada się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok. Stąd przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

Wniosek o zwrot wydatków można złożyć do 12. miesięcy od dnia śmierci osoby. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku wygasa. Jeśli strona, która wnioskuje o zasiłek spełniła wszystkie formalności, to ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni, od dnia wpływu wniosku do placówki ZUS. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu. Dokumentem, który potwierdza te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji, prokuratury bądź innej instytucji. W takiej sytuacji, ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, natomiast nie później niż do 30. dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

ZUS istnieje od 85 lat, a sam skrót ZUS dorobił się wielu osobliwych rozwinięć. Wielu twierdzi, że bycie rzecznikiem prasowym instytucji obsługującej 25 mln ludzi to najbardziej niewdzięczne zajęcie w tym kraju. Hmm..ciekawe dlaczego? Prywatnie, spełniony mąż oraz szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Nie wyobraża życia bez książek, starych mebli, pracy i majsterkowania wokół domu.

Więcej w NEWS

Do góry
Skip to content